Terms & Conditions

תקנון ותנאי שימוש

  1.        כללי

1.1.   כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.  

1.2.   תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב ומהווה הסכם בינך (להלן: “המשתמש” או “הלקוח”) לבין בעלת האתר, קפריציו ,- דורית שחר ח.פ 58804238 (להלן: “החברה”), לכל דבר וענייןוהמשתמשים באתר מעידים על עצמם כי הם מקבלים על עצמם, ללא סייג ובאופן בלתי חוזר את כל האמור בתקנון זה. במידה ואינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי התקנון, הנך מונחית להימנע משימוש באתר.

1.3.  

1.4.   החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון והוראותיו מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

1.5.   תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, ו/או כל מדיה אחרת שהיא, תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.6.   החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי, ו/או זיכוי ו/או כל פיצוי אחר, בשל תקלות או הפסקות בשירות בעת השימוש באתר.

1.7.   הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

  1.        תנאי שימוש

2.1.    רשאים להשתמש באתר כל מי שגילו 18 ומעלה המחזיק בתעודת זהות, באמצעי תשלום תקף בישראל ובעל תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט.

2.2.    לצרכי רכישה באתר החברה הנך נדרשת למלא את הפרטים הבאים: שם משתמש, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי בתוקף. ללא פרטים אלו לא תותר השתתפות במכירות האתר. החברה מותירה לשיקול דעתה שינויים שייערכו בפרטים שיימסרו על-ידי כל משתמש, לרבות שינוי בפרטי התשלום הנדרשים ו/או כל שינוי אחר ו/או פרט אחר שיידרש, בהתאם לשיקול דעתה המלא של החברה.

2.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר לכל אדם את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. 

2.4.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר תיעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

2.5.    הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, תשל”ז-1977 ו/או כל דין.

2.6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כנגד מגישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

2.7.    אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

  1.        רכישה באתר

3.1.    כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעת לעת וללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם ועד לגמר המלאי.

3.2.    החברה לא תישא, במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר ו/או אפליקציה ו/או בכל דרך אחרת.

3.3.    ככל ויחול שיבוש ו/או טעות כלשהי ו/או חסר במלאים ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעת החברה ומכל מין וסוג שהוא, לרבות בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את הרכישה והמשתמש לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתו שבוטלה.

3.4.    במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים שבעקבות מסירתם יוחזר המוצר אשר הוזמן, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

3.5.    החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר על-ידי המשתמש. כל העברה של מספר כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.

3.6.    העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגייתSSL  הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.

3.7.     החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים המפורסמים באתר הם  המחירים הנמוכים ביותר בשוק, ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

  1.        ביטול עסקה והחזרת מוצרים

4.1.    משתמש אשר הזמין מוצר רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו. ביטול כאמור, יעשה באמצעות שליחת הודעה בדוא”ל לכתובת:  ____________ ו/או באמצעות מוקד שירות לקוחות בטלפון שמספרו ____________.

4.2.    ביטול העסקה ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בתנאי שתווית המחיר לא הוסרה והמוצר הוחזר ע”י המשתמש למפרסם מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם (יודגש, כי מוצר שתוויתו הוסרה ייחשב כמוצר שנעשה בו שימוש). החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהספק, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.

4.3.    כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. אם התשלום בוצע כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

4.4.    תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת הודעת דוא”ל במשרדי החברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון. במידה ומועד קבלת ההודעה בכתב חל לאחר השעה 17:00, אזי תיחשב ההודעה כהודעה שנתקבלה ביום למחרת. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

4.5.    במקרה בו אמצעי התשלום שהציג המשתמש לא יכובד מכל סיבה שהיא, רכישתו של אותו משתמש תהא בטלה ומבוטלת מאותו הרגע. 

4.6.    על המשתמש להשיב את המוצר באריזתו המקורית בצירוף כלל הפריטים והחלקים הנלווים שהופיעו באריזה המקורית באחת מהאפשרויות הבאות: (1) לסטודיו (2) לכתובת: __מושב ניר צבי צאלון 17____________________________ (2) באמצעות “שליחות  אקספרס עד הסטודיו  בעלות עח הקונה .למען הסר ספק יובהר כי החברה לא תקבל לידיה מוצר שלא הושב באריזתו המקורית ו/או בהיעדר פריט מסוים אשר הופיע באריזתו המקורית של המוצר.

4.7.    במקרה של ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, המשתמש יזוכה במלוא התמורה ששילם בגין המוצר, לרבות דמי המשלוח, בתוך 14 יום מהמועד בו החזיר המשתמש את המוצר לחברה, במקום שבו קיבל את המוצר.

4.8.    במקרה בו יוכח כי המוצרים אותם קיבל המשתמש היו פגומים בעת קבלתם, לא יחויב המשתמש בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה ויוכח כי קיבל המשתמש מוצר פגום ולא תקין, ייעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. במידה והמשתמש יקבל את ההצעה, יישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה והחליט המשתמש לסרב להצעה, כספו יושב לו באמצעי עליו תחליט החברה בלבד.

4.9.    החלפת פריט שנקנה במחיר מלא תמורת פריט אחר או תמורת זיכוי באתר תתאפשר עד חודש מיום הקניה כאשר הפריט במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה. החלפת פריט שנקנה במבצע תתאפשר עד שבועיים מיום קבלת המוצר כאשר הפריט במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה.

  1.        משלוחים

5.1.    החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים לבחירתם (דואר, דואר רשום, חברת שליחויות ועוד).

5.2.    אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והמשתמש יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי  הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח במידה ונמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם במידה והלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם במידה ומקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה שלא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

5.3.    יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי החברה במקרה זה.

5.4.    סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

5.5.    אספקת המוצרים לרוכשים תבוצע במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה, בהתאם לסוג המשלוח שנבחר. חישוב מועדי האספקה יצוין בסמוך לכל מוצר ומוצר באתר ויבוצע על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים.
יחד עם זאת, החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה. יובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמני האספקה והיא אינה אחראית לכל עיכוב בזמני האספקה.

  1.        סודיות ופרטיות

6.1.    על אף שאין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד בתהליכי הרישום לאתר החברה, יובהר כי אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

6.2.    החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר.

6.3.    היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

6.4.    החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.

6.5.    החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

6.6.    מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע”י שליחת הודעה לטלפון מס’: ____________ או לכתובת הדוא”ל: _______________.

6.7.    החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה- cookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

6.8.    משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לכל מאן דהוא לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

6.9.    החברה תשיב לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

  1.        אחריות

7.1.    החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב ו/או לכל העניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למשלוחם.

7.2.    תמונות המוצרים המופיעות באתר החברה הנן להמחשה בלבד ומיועדות לצרכי פרסום באתר.

7.3.    איןלראותבהצגתתכניםבאתר, לרבותמשובימשתמשיםאובעיבודהנתונים המועליםבהםוהצגתםמשוםחוותדעתו/אוהמלצהו/אוהבעתדעהו/אועידוד מטעםהחברהביחסלספקיםו/אולמוצריםו/אולשירותיםאשרבקשר עימםהוצגו, ואיןלהסתמךעליהם.

7.4.    ככלל, החברהרשאיתלהציגאתהתכניםאוחלקםבאופןאוטומטי.כל התכניםמוצגיםכמות-שהם(AS-IS) מבלילבדוקאתאמיתותםו/אודיוקם. החברהלאתישאבאחריותמכלמיןוסוגשהואלנזקיםישיריםאועקיפים ככלשיגרמולצדכלשהו, לרבותלמשתמשים, כתוצאהו/אובקשרעםהתכנים.

7.5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

7.6.    החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיו”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

7.7.    מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

7.8.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו”ב תוצאות העלולות להתרחש עם קרות תקלות שכאלו.

7.9.    המשתמשים יישאו באחריות כלפי אתר החברה, החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

  1.        שימוש בלתי מורשה באתר

8.1.    אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר החברה.

8.2.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

8.3.    אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.  

  1.        זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.1.    כל הנמצא באתר החברה הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

9.2.    כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.3.    אתר החברה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

9.4.    החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

9.5.    אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

שירות לקוחות

9.6.    ניתן לפנות טלפונית למספר 052-8805995   או במאייל 

[email protected]